Onderwerp: bericht inzake ziekmeldingen bij zwemwedstrijden

Beste allemaal,

Vandaag stuurde de Kring Noord-Holland onderstaande informatie naar ons door.

Het is voor alle wedstrijdzwemmers belangrijk te weten, dat je je in ieder geval bijtijds moet afmelden (binnen 24 uur voor aanvang wedstrijd) als je ziek bent voor een wedstrijd, anders krijgt de vereniging een boete opgelegd. Deze boete wordt dan doorberekend aan de zwemmer. Als je je later ziekmeldt en het betreft een wedstrijd waar geen vervangende zwemmers kunnen worden ingezet, dan krijg je toch een boete opgelegd.

Helaas heeft men tot deze regel moeten overgaan omdat heel veel verenigingen misbruik maakten van het ziekmelden. Zwemmers die niet echt ziek waren, werden toch ziekgemeld om een boete te ontlopen. Daardoor moesten in de jurykamer eerst alle ziekmeldingen worden verwerkt, waardoor de wedstrijd onnodig vertraging opliep.

Helaas is het nu dus zo, dat je, wanneer je binnen 24 uur voor de wedstrijd ziek wordt, een boete krijgt voor de niet gezwommen afstanden.

Met vriendelijke groet,

Monique Tol

 

 "Geachte dames en heren,

 

Onderstaand doen wij u de tekst toekomen die ook gepubliceerd wordt in de digitale Nieuwsbrief Zwemmen en het Bestuurlijk Informatie Bulletin.

 

Geen “ziekmeldingen”meer bij zwemwedstrijden

In vervolg op de eerder gepubliceerde reglementswijzigingen is in de Nieuwsbrief Zwemmen nr. 8 een toelichtende tekst gepubliceerd over dit onderwerp.

Kort samengevat betekent deze regeling dat deelnemers die voor de wedstrijd worden afgemeld, de code 'ng' in het proces-verbaal krijgen.

Deelnemers die zonder afmelden niet starten krijgen de code 'ng za' (is in Splash nu 'ng zonder afm.')

Voor 'ng' wordt een boete opgelegd van € 2,50 en voor 'ng za' € 7,50 per niet doorgegane start.

 

Als aanvulling wil het bondsbestuur de volgende regeling toe te passen:

“Tot 24 uur voor aanvang van de wedstrijd kunnen de verenigingen deelnemers afmelden bij de organiserende vereniging. Dit geschiedt op een door de organisatie te bepalen wijze (fax, e-mail, brief).

Deze deelnemers worden door het jurysecretariaat in het proces-verbaal opgenomen met de aanduiding 'afg'. Voor de op deze wijze afgemelde deelnemers wordt geen boete opgelegd.”

Het bondsbestuur verwacht met deze aanvullende regeling zo veel mogelijk tegemoet te komen aan verenigingen die zorgvuldig omgaan met hun inschrijvingen en tegelijkertijd te voorkomen dat wedstrijden onnodig vertraagd worden door 'ziekmeldingen'.

In het reglement zal onderstaande tekst worden opgenomen in bijlage D1, Administratieve bepalingen, onderdeel A, Voorwaarden voor inschrijving.

 

Toelichting:

Bij zwemwedstrijden kunnen reglementair wijzigingen vooraf tot een kwartier voor aanvang van de wedstrijd bij het jurysecretariaat worden ingeleverd.

Dit kunnen zijn:

-     afmeldingen van zwemmers die in het geheel niet zwemmen of die voor 1 of meer nummers worden afgemeld.

Deze krijgen bij de betreffende programmanummers 'ng' bij de uitslag;

-     wijzigingen in wedstrijden met een puntentelling. Hierin mogen vervangingen worden toegepast. Een zwemmer die niet zwemt en niet wordt

      vervangen, krijgt ook een 'ng' bij de uitslag.

Zwemmers die zonder afmelding niet aan de start verschijnen, krijgen 'ng za' als vermelding bij de uitslag.

Een zwemmer de tijdens de wedstrijd geblesseerd raakt, dient zich, samen met de ploegleider, bij de scheidsrechter te melden; deze kan beslissen dat voor de overige nummers volstaan wordt met een 'ng'.

Voor het niet deelnemen van deze zwemmers wordt een boete opgelegd.

 

Tot 24 uur voor het vastgestelde aanvangstijdstip van de wedstrijd bestaat de mogelijkheid dat een vereniging deelnemers afmeld bij de organiserende vereniging. De organiserende vereniging bepaalt op welke wijze deze melding gedaan kan worden.

De betreffende zwemmers worden door het jurysecretariaat met de aanduiding 'afg.' Opgenomen.

 

1.   Bij wedstrijden met puntentellingen zijn VERVANGINGEN altijd toegestaan. Bij gebruik van Splash of een ander programma kan de naam van de oorspronkelijke zwemmer verwijderd worden en worden vervangen door de vervanger. Er mag in ieder geval geen NG achter de oorspronkelijke naam gezet worden, ook niet bij het maken van een geschreven proces-verbaal.

Zwemmers die niet worden vervangen krijgen wel een NG achter hun naam als deze wordt teruggetrokken voor de wedstrijd.

2.   De 24-uurstermijn voor het afmelden betekent dat de afmelding 24 uur voor de aanvangstijd door de organiserende vereniging ontvangen moet zijn.

3.   De boetes voor NG en voor NG ZA gelden per start.

 

Met vriendelijke groeten,

KONINKLIJKE NEDERLANDSE ZWEMBOND

 

 

Vera Lissenberg-Reitsema

administratief medewerkster Competities en Kampioenschappen

Afdeling Sport & Opleidingen

 

Wattbaan 31-49

3439 ML Nieuwegein

Postbus 7217

3430 JE Nieuwegein

www.knzb.nl "